ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ : ಬಿಜೆಪಿ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ

Listen News
p> ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗವು (ECI) 539 ಸ್ಥಾನಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) 237 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು 97 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Your Image Ad

For up dated result click below

Your Image Ad
ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಸಹ 34 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಮತದಾರರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದಿನದ ಇತರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

Read More Articles