ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸೌದ

Political whatsapp facebooktwitter 25 Nov 22 12:46 pm
shakti-souda-is-the-power-that-the-politicians-of-north-karnataka-do-not-want

ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 

✅ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಉಳಿದ ಸುವರ್ಣ ಸೌದ 

✅ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸೌದ 

✅ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌಧಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 

✅ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ್ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೆ ಬೇಕು.

✅ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಆಗ್ರಹ 

Watch video 

whatsapp facebooktwitter