ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟು .

localview news

ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 
ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಆಡಳಿತ 

ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟು 

07 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ್ ಒದಗದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ 

Watch video 

 

Latest Articles